Rendeljen webshopunkból itt vagy látogasson el üzletünkbe: Eger, Dobó István utca 21.
(az egri vár alatt, a Dobó tértől 50 méterre, a Dobó utca elején, jobb oldalon található)
0
kosar

Adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elérhető, letölthető PDF formátumban is.

 1. FŐ FOGALMAK

  1. Figurashop = Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3300 Eger, Töviskes utca 7/A, adószám: 11700072-2-10, e-mail: info@figurashop.hu; telefon: 06-30-9980-986.
   A Figurashop Kft Magyarországon törvényesen bejegyzett társaság, amely többek közt elektronikus kereskedelemmel is foglalkozik.
  2. Honlap = a www.figurashop.hu címen elérhető, Figurashop Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap.
  3. Webáruház = Figurashop Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.
  4. Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, Figurashop Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy Figurashop Kft. ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: "Munkatárs"), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár Figurashop Kft. vagy munkatársai által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Kimenő hívás", akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Bejövő hívás") útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: "Felhasználás").
  5. Ügyfelek = Figurashop Kft-val bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy Figurashop Kft. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: "Szerződések") alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
  6. Adatvédelmi nyilatkozat = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.
  7. Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  8. Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  9. Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.
  10. Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.
  11. Kötelező adat = minden, Figurashop Kft. által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.
  12. Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.
  13. Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
  14. Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
  15. Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.
  16. Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.
  17. Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  18. Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
  19. Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
  20. Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiteijedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat Honlapon történő közzététele és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításának a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.
  21. Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.
  22. Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  23. ÁSZF = Figurashop Kft. mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a http://www.figurashop.hu/tartalom.php?cim=aszf oldalon.
 2. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: "Adatkezelés") vonatkozó szabályokat tartalmazza. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infotörvény) rendelkezései alapján a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. Figurashop Kft. a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.
  2. Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. június 1. napja. Az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.
  3. Figurashop Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására. Figurashop Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Nyilatkozat a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatvédelmi Nyilatkozatnak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása esetén Figurashop Kft. köteles jól látható módon jelölni az Adatvédelmi Nyilatkozat szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.
  4. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.
 3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

  1. Az Adatkezelés biztonsága: Figurashop Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. Figurashop Kft. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. Figurashop Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag Figurashop Kft. vezető tisztségviselői és Figurashop Kft-val munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozó a jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z alvállalkozási szerződésben Figurashop Kft-val szerződő felet köteleztetni kell a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.
  2. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Figurashop Kft. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. Figurashop Kft. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt Figurashop Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.
  3. Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Figurashop Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.
  4. Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy Figurashop Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze Figurashop Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. Figurashop Kft. bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.
  5. Az Adatok tárolása: Figurashop Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.
  6. A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: Figurashop Kft. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Figurashop Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.
  7. Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Figurashop Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.
  8. Adatkezelés alól kizárt adatok: Figurashop Kft. Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól, illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.
 4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

  1. Figurashop Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.
  2. A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók, illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó, illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Figurashop Kft. ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy Figurashop Kft. a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Figurashop Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.
  3. A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy Figurashop Kft. különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. Figurashop Kft. így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy Figurashop Kft. a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy Figurashop Kft. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Figurashop Kft. a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.
  4. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói (pl. kosár és megrendelés) csak a sütik engedélyezése mellett érhetők el. A Felhasználónak megrendelés során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, szállítási / számlázási cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a megrendeléssel automatikusan megadja Figurashop Kft., mint Adatkezelő részére. A megrendelés csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a megrendelése sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy Figurashop Kft. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. A honlapon külön regisztrálási lehetőség nincs, a regisztráció a rendelést követően minden esetben, automatikusan történik a megadott rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok felhasználásával.
  5. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles Figurashop Kft. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében Figurashop Kft. az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni. így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján Figurashop Kft. más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet Figurashop Kft. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor Figurashop Kft. részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára, illetve e-mail címre Figurashop Kft. sms-ben vagy email üzenetben Figurashop Kft. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, Figurashop Kft. működésével összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés céljFigurashop Kft. Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél Figurashop Kft. működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.
  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Figurashop Kft. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik fél felé továbbíthatja: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1540 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44). Meghatározott termékkörökből rendelt termékek esetén előfordulhat, hogy a terméket logisztikai okokból a gyártó vagy nagykereskedő követlenül juttatja el a Felhasználóhoz / Megrendelőhöz. Ilyen esetekben Figurashop Kft. ezt a Felhasználó felé egyértelműen jelzi a rendelés teljesítését megelőzően és a felhasználó előzetes beleegyezésével, ráutaló magatartásával Figurashop Kft. átadja a termék kiszállításához szükséges adatokat ezen harmadik felek részére.
  7. A Figurashop Kft. elektronikus hírlevelet nem küld, email üzenetet a Felhasználók csak a megrendelésükkel kapcsolatos ügyintézés állapotváltozásairól kaphatnak.
  8. A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Figurashop Kft. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Figurashop Kft. az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén Figurashop Kft. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
  9. Figurashop Kft. a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot Figurashop Kft. helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat Figurashop Kft. rendelkezésére áll, az Adatot Figurashop Kft. helyesbíti.
  10. Az Adatot Figurashop Kft. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. Figurashop Kft. az Adatot a Felhasználó, illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett Figurashop Kft. zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot Figurashop Kft. kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról Figurashop Kft. az érintett Felhasználót, illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  11. Figurashop Kft. az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét Figurashop Kft. nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
  12. A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. Figurashop Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Figurashop Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.
  13. Figurashop Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Figurashop Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek Figurashop Kft. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért Figurashop Kft. felelősséget nem vállal.
 5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezéseire. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésére a magyar jog az irányadó.
  2. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi Nyilatkozat többi részének érvényességét nem érinti.
  3. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).
  4. Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és Figurashop Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Heves Megyei Bíróság – Cégbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kelte és hatálybalépésének napja: 2018. április 3.

Eger, 2018. április 3.
Kövess minket

Boltinformáció

Figurashop Kft.
3300 Eger, Dobó u. 21.
Telefon: 06-70-635-7080
Email:
2016. Figurashop Kft. Minden jog fenntartva